Title Image

Harmonogram

Harmonogram udzielania wsparcia w realizacji programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”, poprzez przeprowadzenie szkoleń przez lekarzy ośrodka koordynującego (UCK Gdańsk) dla zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ personelu medycznego tj. lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

TERMINY SZKOLEŃ POZ:

REGULAMIN REKRUTACJI PERSONELU MEDYCZNEGO NA SZKOLENIA:

Okres realizacji programu: od 01-03-2019 r. do 30-11-2023 r.

Okres udzielania wsparcia w ramach programu: od 01-03-2019 r. do 30-11-2023 r.

Planowany termin przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego i  pozamedycznego w lokalizacjach POZ: od 15-10-2019 do 30-11-2023 r.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: siedziba jednostek POZ lub miejsce wskazane przez kierownictwo POZ, ewentualnie siedziba UCK.

Planowana ilość szkoleń w okresie realizacji projektu: min. 40 (minimum 1 szkolenie dla 1 jednostki POZ).

Zakres szkoleń: problematyka diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w  zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (wraz z podaniem miejsc i godzin udzielanych świadczeń dla pacjentów, oraz termin szkoleń) będzie aktualizowany na bieżąco i dostępny na stronie internetowej www.kordian.uck.pl.

Godziny udzielania świadczeń:

Od poniedziałku do piątku: 08:00-19:00

Sobota: 08:00-14:00

Jednostki POZ realizujące program wyłoniono w drodze konkursu ofert.  Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco z jednostkami POZ przed ustaleniem harmonogramu na kolejny okres (miesiąc lub kwartał). Na życzenie placówki POZ lub z  przyczyn losowych terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 58 349 20 33 lub droga mailową kordian@uck.gda.pl