Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

tel. + (48) 577-245-345
kordian@uck.gda.pl

Misja

Wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (makroregion północny).

a

Cele

Celem projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego poprzez szeroko pojęte działania profilaktyczne, oraz diagnostyczne.

Planowane efekty

Custom icon

Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji personelu projektu w zakresie umiejętności skutecznego edukowania osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i hipercholesterolemii rodzinnej.

Custom icon

Wspieranie osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i hipercholesterolemii rodzinnej w dążeniu do redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka.

Custom icon

Zwiększenie liczby personelu udzielającego wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej w obszarze aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Custom icon

Wzrost wiedzy na temat możliwości obniżenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, poprzez zmianę stylu życia, w grupie docelowej pacjentów.

Custom icon

Poprawa rozpoznawalności i wzrost identyfikacji przypadków hipercholesterolemii rodzinnej i innych zaburzeń lipidowych w populacji.

Custom icon

Poprawa realizacji planowanych w ramach programu interwencji, kontroli czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów (tj. palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ciśnienie tętnicze, wskaźnika masy ciała, stężenie cholesterolu, brak aktywności fizycznej, poziom glukozy i parametry nietolerancji glukozy).

Custom icon

Zwiększenie motywacji w grupie docelowej pacjentów do utrzymania wyuczonych w trakcie trwania programu zachowań prozdrowotnych i przekształcenia ich w stałe nawyki i postawy.

Custom icon

Wzrost skuteczności wczesnego diagnozowania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej przez przeszkolony personel medyczny POZ

co nowego

WKŁAD UE:

5 870 300,70 PLN

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

5 870 300,70 PLN

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego.” Nr POWR.05.01.00-00-0026/18″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.